Cyclus:   
- Een nieuwe generatie bedrijvenparken
Lezing:   
- De ruimtelijke inrichting: Gebouw en maaiveld
Plaats:   
- Filiaal Openbare Bibliotheek Almelo, Heracles Polmanstadion te Almelo
Inleidingen:   
- Willemijn Lofvers, Lofvers van Bergen Kolpa architecten, Rotterdam ‘Vernieuwende ontwerpthema’s’
- Eric Hofstede, OD205, Delft ‘Gebouwen, functies en architectonische kwaliteit’.
- Henk Hartzema, West 8, Rotterdam ‘Schetsen van baanbrekende inrichtingen’.
Gespreksleider:   
- Han Pape, hoofdredacteur De Roskam

Aantal aanwezigen: ca. 70 personen


Opening

De bijeenkomst wordt geopend door Peter van Roosmalen (Architectuurcentrum Twente)

Welkom aan de deelnemers en het publiek van deze derde lezing. Het is de derde en laatste bijeenkomst in de cyclus over bedrijvenparken waarin vernieuwende opvattingen over de inrichting, het gebouw en het maaiveld gepresenteerd worden. Deze avond zijn wij te gast in de Openbare Bibliotheek Almelo gevestigd in het Heracles Polmanstadion. Voorafgaande aan deze lezing is er een rondleiding verzorgd door de architect van het stadion, Hans van der Dobbelsteen van LSKvdD architecten.  
Dank gaat naar de gastheer De Openbare Bibliotheek Almelo en naar de subsidiegevers: het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Provincie Overijssel, Stichting Fonds Overijssel, de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo en vele Twentse bouwbedrijven, wooncorporaties, makelaars en architectenbureaus. Tevens is deze avond georganiseerd in samenwerking met Podium 3, Almelo.

PvR meldt dat er een website is van het architectuurcentrum waar allerlei informatie is te vinden met betrekking tot de te verwachten activiteiten voor het komende jaar. Het adres van de site is: www.architectuurcentrumtwente.nl. PvR wenst een ieder een leerzame en prettige avond en geeft de leiding over aan Han Pape.

Han Pape kondigt aan dat er twee lezingen voor de pauze gehouden worden en de derde na de pauze met daar aansluitend de discussie. HP geeft het woord aan mevrouw Willemijn Lofvers van Lofvers van Bergen Kolpa architecten. ‘Vernieuwende ontwerpthema’s’


Willemijn Lofvers - Vernieuwende ontwerpthema's

Willemijn Lofvers vertelt dat zij ons enkele studies zal laten zijn van streek eigen bedrijven. Zij hebben meegedaan met de inzending bij Pridercom. Met de studie ‘Streekeigen bedrijven 2020’ waar zij de 2de prijs hebben gewonnen. Het gezicht van nieuwe typologieën is het zoeken van de balans van de bedrijven in het landschap erom heen.

Groot glastuinbouwgebied:
Aan de hand van de dia’s vertelt WL over dit project:
De 1ste kring stedelijk gebied.
De 2de kring groengebied.
Conclusie, economische impact van het Westland is groot het heeft een enorme economische waarde.
Goed kijken naar de waterhuishouding, de emissie, bodemverontreiniging en warmte, de glastuinbouw bedrijf niet ergens anders vestigen. Kijken naar hoe men de indeling kan veranderen. Landschapskarakter herstellen, de kassen selfsupporting maken en gestapelde kassen bouwen. Geen losstaande elementen. Door het stapelen win je ruimte. Dit alles integreren in het landschap. Gebruikmaken van de infrastructuur die er bestaat. Door het stapelen kun je ruimte creëren waardoor er ruimte ontstaat voor recreatie. De waterhuishouding, belangrijk element, en de grondsoort bepalen de plaats van de kascentrale. Te denken valt ook aan nieuwe soort kwekerijen zoals: Kwelkwekerijen waarin een algenbassin waaruit energie gewonnen kan worden. Kwelkwekerijen voor nieuwe gewassen zoals zeekraal.

Streekeigen bedrijvenlandschappen 1999:
Er zijn twee locaties Zwolle en Deventer. Het gaat om het maken van duurzame bedrijventerreinen passend in het landschap. Bij deze bedrijven kijk je naar het landschap om de terreinen. Ook moet je de sociaal economische structuur bekijken. Eerst kijken in Overijssel waar bedrijventerreinen over zijn en hoe is de distributie. Een import – export schema. Regionale handel.

Scharrelbedrijf:
Door de grote van het bedrijf ± 1500 hectare kun je de productie inpassen in het landschap. De verwerking van de opbrengst kan breder ingezet worden. Door nieuwe gewassen te kweken krijg je een transformatie van het landschap. Dit soort bedrijven is denkbaar voor Overijssel. Er komt een nieuwe vorm van recreatie.

Bedrijveneiland:
Bedrijven die vervuilend werken en afhankelijk zijn van de verwerking hiervan. Een nieuwe locatie voor deze bedrijven op het platteland. Waarbij een integratie van de waterhuishouding. Voorbeeld hiervan vind je in Ommen.

Herontwikkeling
De ontwikkeling van de industrieterreinen is dat een kwart van de locatie ongebruikt is. Deze kun je hergebruiken voor de dienstverlening en als groenvoorziening.

Brainpark kennisnetwerk
Persoonsgebonden cellenkantoor. In de toekomst meer thuiswerken. Teambuilding vestigen op locaties waar kennis aanwezig is. Vergaderunits, Presentatieruimte, Ruimte voor sociale contacten.