Over ACT

ANBI

Stichting Architectuurcentrum Twente is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam

Stichting Architectuurcentrum Twente

RSIN/Fiscaalnummer

8090.23.210

Adres

Nieuwe Schoolweg 4, 7514 GC Enschede

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal twee leden. Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Het Architectuurcentrum Twente heeft geen medewerkers in dienst.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Het Architectuurcentrum Twente wil een breed publiek bewust maken van de betekenis van ruimtelijke kwaliteit van de de fysieke leefomgeving voor het welzijn, het welbevinden, de welvaart en de identiteit van Twente (en: de regio)

Daarnaast wil ze het openbaar debat over de leefomgeving voeden, organiseren en faciliteren; de aandacht vestigen op alle onderwerpen die van invloed zijn op ruimtelijke kwaliteit en ingewikkelde zaken op een toegankelijke manier uitleggen

Het Architectuurcentrum Twente richt zich op een brede groep geïnteresseerden in Twente en Oost-Nederland:

-

Besluitvormers in politiek (gemeente en provincie) en hun beïnvloeders

-

Bedrijfsleven (mn werkzaam in de openbare ruimte, adviserend, uitvoerend)

-

Studenten, docenten en hun onderwijsinstellingen (hbo, wo)

-

Architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijk ontwerpers

-

Iedereen met enige interesse in zijn leefomgeving

De activiteiten van het Het Architectuurcentrum Twente lopen langs twee, onderling samenhangende lijnen:

-

Uitgave van Oosting, een halfjaarlijks magazine

-

Een halfjaarlijks evenement in de vorm van een symposium, lezing, workshop, excursie, tentoonstelling of combinatie hiervan.

Daarnaast een online platform (website) waarop de verbinding tussen magazine, evenement en actualiteit wordt gelegd.

Jaarverantwoording

Bekijk hier het jaarverslag 2017 voor een toelichting en hier voor een overzicht met de balans en staat van baten en lasten.